Voor ouders
& verzorgers

Ouders vormen onze partner in ‘onderwijs en opvoeding’. We werken samen zodat dat de jongere zich optimaal kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. In de loop van het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten.

Contactmomenten en communicatie

Aan het begin van het schooljaar vindt er op school een gesprek plaats waarin ouders, leerling en mentor kennismaken. Daarnaast spreekt de mentor ouders twee keer per jaar om het halfjaarlijkse en eindrapport te bespreken. We organiseren bovendien ouderavonden en informeren ouders via mail, nieuwsbrieven of socials. Enkele ouders van onze leerlingen zijn lid van de medezeggenschapsraad (MR) van Oosterwijs.