Het onderwijs

De Sonnewijser is een school voor jongeren die een veilige, gestructureerde, eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren. Er is bijna altijd sprake van complexe problematiek, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en grote kwetsbaarheid. Ons onderwijs is erop ingericht onze leerlingen weer op weg te helpen en positieve leerervaringen op te doen.

Kleine klassen

Kleine klassen

Leerlingen krijgen les in klassen van maximaal veertien leerlingen. De mentor van de klas vormt het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om schoolse zaken. Hij, zij of hen geeft de klas theorievakken en levert maatwerk als het gaat om het geven van extra uitleg of het beantwoorden van vragen.

Vakken

De vakken die we aanbieden zijn afgestemd op de landelijke exameneisen of, in de onderbouw, op de landelijke kerndoelen. De leerlingen volgen allemaal de vakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, lichamelijke opvoeding en sociale vaardigheden. Ze nemen daarnaast, afhankelijk van het niveau waarop ze werken en het gekozen profiel, deel aan vakken als koken, techniek, aardrijkskunde of economie.

Examen doen

Examen doen

Leerlingen kunnen hun vmbo-diploma halen bij de Sonnewijser. We werken hiervoor samen met het Udens College (locatie Oss) en het Koningin Wilhelmina College in Culemborg (locatie Tiel). Het beroepsgerichte deel van de opleiding wordt via deze reguliere vo-scholen geëxamineerd. Voor de algemeen vormende vakken doen de leerlingen staatsexamen bij de Sonnewijser. Leerlingen kunnen gespreid examen doen.

Na de havo-onderbouw

Een deel van onze leerlingen werkt op havo-niveau. Na de onderbouw kunnen deze leerlingen uitstromen naar regulier onderwijs.

Oss

Hiervoor bestaat in Oss een symbioseconstructie met het Mondriaan College. Doel hiervan is leerlingen waar mogelijk een succesvolle overstap te laten maken naar het regulier voortgezet onderwijs. Met de ondersteuning van coaches vanuit de Sonnewijser bekijken we of de leerling de ondersteuning vanuit de Sonnewijser nog nodig heeft of dat deze de overstap naar het reguliere onderwijs al kan maken.

Tiel

Ook Tiel heeft een havo-afdeling. Na de onderbouw stromen deze havisten door naar regulier of speciaal voortgezet onderwijs. Wanneer de leerling de overstap maakt naar de bovenbouw van het regulier onderwijs, dan krijgt deze hier zo nodig ondersteuning van een coach.

Individueel traject

Individueel traject

Een aantal van onze leerlingen volgt een Traject Op Maat (TOM). De leerlingen in dit traject zijn niet (geheel) in staat onderwijs te volgen in een reguliere klassikale setting en volgen een individueel, op maat gemaakt programma in een TOM-klas. Het doel van het traject stemmen we per leerling af.

Perspectief

We bieden de leerlingen in de TOM-klas perspectief om stappen vooruit te zetten. De ene leerling komt bijvoorbeeld weer steeds vaker op school om lessen te volgen en bouwt dit uit, de andere werkt aan het terugstromen naar de reguliere klas. De TOM-klassen zijn daarom heterogene groepen voor wat betreft leeftijd, leerjaar en onderwijsniveau.

Vooruitkijken

Vooruitkijken

Bij de Sonnewijser kijken we voortdurend naar de leerling; we bieden maatwerk en nemen de leerling aan de hand op weg naar een diploma, vervolgonderwijs, werk of een andere passende uitstroombestemming. We kijken naar de mogelijkheden en belemmeringen van de leerling om zo te komen tot een succesvolle uitstroom.

Verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen

We vinden het belangrijk onze leerlingen in hun tijd bij de Sonnewijser positief te stimuleren. We geven vertrouwen en brengen verantwoordelijkheid bij, waardoor het zelfvertrouwen van de leerling groeit.