Begeleiding & zorg

Bij de Sonnewijser willen we preventief en proactief handelen. We gaan ervan uit dat onze leerlingen zich bij ons, binnen de eigen mogelijkheden, positief ontwikkelen. We proberen snel te signaleren wanneer deze ontwikkeling onvoldoende doorzet en gaan dan samen met ouders en leerling op zoek naar passende ondersteuning.

Rol mentor en leerkrachten

Rol mentor en leerkrachten

De mentor van de leerling biedt, als dit nodig is, in eerste instantie zelf zorg of ondersteuning aan de leerling. Lost deze hulp onvoldoende op, dan vraagt de mentor advies aan directe collega’s.

Leerlingbespreking

Als blijkt dat de door de collega’s voorgestelde interventie niet tot het gewenste resultaat leidt, meldt de mentor de leerling aan bij de Commissie van Begeleiding (CvB) voor een leerlingbespreking. Een CvB-lid monitort vanaf dat moment het vervolgtraject; de mentor blijft de spil en is dus bij alle vervolgstappen betrokken.

Commissie van Begeleiding (CvB)

Commissie van Begeleiding (CvB)

Leerlingen die worden aangemeld voor de leerlingbespreking zijn opgenomen in het systeem van zorg en begeleiding op schoolniveau. In de smalle CvB van de Sonnewijser gaat het CvB-lid ervan uit dat de mentor voldoende te kunnen helpen met de eigen expertise.

Brede CvB

Als de interventies vanuit deze smalle setting niet voldoende effect hebben, meldt de mentor de leerling aan voor een leerlingbespreking in de brede setting van de CvB. De brede CvB komt bijeen als de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken besproken moet worden.

Deskundigheid

Deskundigheid

De brede CvB is een multidisciplinair team. Bij de bespreking in de CvB zijn dan ook verschillende deskundigen betrokken: de mentor, de locatieleider, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk deskundige en de intern begeleider. Gezamenlijk proberen zij tot een passende aanpak te komen.

Plan van aanpak

De brede CvB heeft een adviserende en een diagnosticerende rol. Dit betekent dat tijdens het overleg een aantal vragen beantwoord worden: wat is er aan de hand met de leerling? Wat is het type probleem en waarom doet dit zich voor? Welke factoren kunnen het verklaren? En hoe kunnen we de leerling het beste helpen?

Besluiten

Besluiten

De bespreking in de CvB leidt altijd tot een besluit of advies, zoals het opstellen van een handelingsplan of het doen van aanvullend diagnostisch onderzoek. Ook het inschakelen van aanvullende expertise is een optie, als de mogelijkheden op school zijn uitgeput of als deze de kerntaak van school overstijgen.

Zorg in School

De mentoren van de Sonnewijser vormen het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om schoolse zaken. Voor zorg- en andere ondersteuningsvragen kan de Sonnewijser in Tiel een beroep doen op stichting Prisma. Medewerkers bieden zorg in school en leggen huisbezoeken af. Zij zijn vooral betrokken bij de ontwikkeling van de leerling op sociaal-emotioneel vlak.

Downloads